péntek

Rózsafüzér keresztút (tizenöttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
15 tized (15-ször 1+10 szem)A RÓZSAFÜZÉR KERESZTÚT MENETE:
Keresztvetés

Kezdésre:
Könyörögjünk!
Urunk Jézus Krisztus, Üdvözítőnk és Megváltónk, íme áldott kereszted előtt térdelek.
Megnyitom szívemet, hogy szent kínszenvedésedről elmélkedjem.
Szegény gyarló lelkem elé idézem keresztedet; hogy újra jobban megértsem,
és szívembe véssem mindazt, amit tettél és szenvedtél.
Siess segítségemre kegyelmeddel, hogy lerázzam szívem érzéketlenségét és közömbösségét.
Legalább félórára feledjem el mindennapi gondjaimat, hogy eléd hozzam szeretetemet, bűnbánatomat és hálámat.
Szívek Királya, megfeszített szereteted oltalmazza gyenge, szánandó, fáradt és kedvetlen szívemet.
Add, hogy szívem mélyén érezzelek. Éleszd föl bennem azt is, ami tudom, nincs meg bennem:
a Veled való együttérzést, irántad való szeretetet, kitartó komolyságot és hűséget,
hogy így elmélkedjek szent szenvedésedről és halálodról.
A kereszten kimondott hét utolsó szavadról elmélkedem.
Mielőtt elnémultál, Isten Örök Igéje, még ezt a hét szót mondtad haldokolva ezen a földön.
Kiszáradt ajkaid, fájdalommal telt szíved végső szavai ezek. Mindenkinek szóltak. Nekem is.
Add, hogy szívembe hatoljanak. Mélyen, teljesen. Hogy megértsem, és soha el ne felejtsem őket.
Hogy éljenek és halott szívem éltető ereje legyenek. Szólj hozzám Te Magad. Úgy, hogy megértsem hangodat.
Ha majd elérkezik halálom órája, szólni fogsz hozzám.
Ezek a szavak az örök kezdetet, vagy a végtelen véget fogják jelenteni.
Ó Uram, engedd, hogy halálom óráján irgalmad és szereteted szavait halljam.
Add, hogy szívem készen álljon utolsó szavaid befogadására. Ámen.
Jézusom! Irántad való szeretetből bánom minden bűnömet, bánom a világ bűneit! Ó irgalmas szeretet!

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
A Szentháromság tiszteletére mondjuk:
Miatyánk
1. kis szemre:
A mindenkor Szűz Mária tiszteletére mondjuk:
Üdvözlégy
2. kis szemre:
Isten Anyja, Mária tiszteletére mondjuk:
Üdvözlégy
3. kis szemre:
A Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére mondjuk:
Üdvözlégy
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (15):
Nagy (önálló) szemre:
Állomás
+ ima: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!
+ 1 Miatyánk
+ 1 Dicsőség
Kis szemekre (10):
Jézus, Mária, József szeretlek, mentsétek meg a lelkeket!
Zárásra:
fatimai fohász
+ ima: Áldottak legyenek Jézus Szent Sebei, melyek megmentettek minket a bűnnek büntetésétől.
Áldott legyen értékes Szent Vére, amely eltörli adósságainkat.

Záró ima:
Imádkozzunk Szűz Máriához:
Emlékezzél meg rólam, ó Boldogságos Szűz Mária, mivel még sohasem lehetett hallani,
hogy Te bárkit is magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte és segítségedért Hozzád folyamodott.
Ily bizalomtól lelkesítve hozzád sóhajtok szüzek Szüze, Isten anyja Mária!
Hozzád jövök és sírva és zokogva, lábaid elé borulok én szegény bűnös.
Ne vesd meg könyörgésemet a Világnak hatalmas asszonya és az örök Igének Anyja,
hanem fordítsd rám kegyesen szemedet és hallgasd meg kérésemet most és halálom óráján.
Ámen.

Imádkozzunk Szent Józsefhez:
Emlékezzél meg ó Szent József, a Szent Szűz tisztaságos jegyese rólam,
mivel még sohasem lehetett hallani, hogy Te bárkit is magára hagytál volna,
aki segítségedet kérte, vagy közbenjárásodért esedezett.
Hatalmadban bizakodva Hozzád futunk, és pártfogásodért könyörgünk.
Ne vesd meg, Megváltónknak ó jóságos Nevelőatyja, alázatos imánkat,
hanem jóságodban hallgass meg minket.
Ámen.

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.
Hozsanna a magasságban.
Áldott, Aki jön az Úr nevében.
Hozsanna a magasságban.

+ Szent Mihály-ima

Keresztvetés


A KERESZTÚT TÖRTÉNETE:
A keresztút eredetileg az a kb. 0,5 km-es útvonal,
melyen Jézus a kereszttel a Praetoriumtól (Gabbata) kiment a Golgotára.
Jézus keresztútjának néhány állomását nagyon korán kővel vagy kápolnával jelölték meg.
A hagyomány szerint Jézus Anyja és egy-egy tanítvány
a föltámadás után naponta végigjárta az ún. szent körutat:
Utolsó vacsor terme
Annás és Kaifás háza
Golgota
Szentsír
Praetorium
Getszemányi kert
Olajfák hegye
Kidron-völgy
Sion hegye
A 14. századtól a ferencesek által vezetett zarándokok vagy ugyanezt az útvonalat,
vagy a Praetorium-Szentsír közti 14 emlékhelyet (nem egészen azonosak a maiakkal) járták keresztútként.
A stációk száma változó volt (7, 12, 14). Varallóban (Itália) 1520 körül 43 stációig bővítették a keresztutat.
A 14 stációs keresztút világméretű elterjedése Porto Maurizio-i Szent Lénárdhoz fűződik:
1731-ben és 1742-ben a búcsúk kongerációja az általa meghatározott formát fogadta el.
Ehhez később egy 15. állomást is (Jézus feltámad a halálból) csatoltak sok helyen.

Boldog Emmerich Anna Katalin Szűz Mária efezusi otthonával kapcsolatos látomásaiból:
A ház mögött a hegy felé a Szent Szűz egyfajta keresztutat épített magának.
Amikor még Jeruzsálemben lakott, az Úr halála óta sohasem mulasztotta el, hogy az ő fájdalmas útját
könnyek között s együttérzéssel végig ne járja.
Egymástól való távolságuk szerint lépésre lemérte az útnak azokat a helyeit,
ahol Jézus szenvedett, s e fájdalmas út fölött való állandó elmélkedés nélkül nem tudott a szeretete élni.
Az ideérkezés után csakhamar láttam, hogy itt a környéken,
a háza mögött a hegynek fölfelé járja az utat a fájdalmak fölött elmélkedve.
- Kezdetben egyedül járt, és a lépések száma szerint,
amiket oly sokszor megszámolt, mérte ki azokat a helyeket, ahol az Üdvözítővel történt valami.
- Mindegyik ilyen helyen követ állított fel, vagy ha állt ott valamilyen fa, megjelölte azt.
- Az út erdőbe vezetett, ahol az egyik dombon megjelölte a Kálvária hegyet,
s egy másik domb kis barlangjában Krisztus sírját.
Miután lemérte a keresztutat tizenkét állomásban, csöndes elmélkedésben járta azt a szolgálójával;
a szenvedések mindegyik helyén leültek, és szívükben megújították annak az állomásnak a titkát,
és az együttérzés könnyei között dicsérték az Urat szeretetéért.
A Szent Szűz halála után is láttam, hogy keresztények járják ezt az utat,
akik leborultak, és megcsókolták a földet.

vasárnap

Keresztút Assisi Szent Ferenccel

szombat

Az Élet Igéje - 2012. február

„Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,15)

Márk evangéliumában Jézus ezekkel a szavakkal kezdi hírül adni a világnak megváltó üzenetét: „Beteljesedett az idő, és már közel van Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”
Jézus eljövetelével egy új korszak veszi kezdetét: a kegyelem és az üdvösség korszaka. Legelső szavai arra hívnak, hogy befogadjuk a nagy újdonságot: az Isten országát, és elérhetővé teszi ezt mindenki számára, közel hozza minden emberhez.
S rögtön megmutatja az utat is: térjünk meg, és higgyünk az evangéliumban, azaz gyökeresen változtassuk meg az életünket, és fogadjuk be Jézusban azt az igét, amelyet Isten általa mond ki minden kor minden emberének.
Ez a két dolog összetartozik: a megtérés és a hit. Nem létezhetnek egymás nélkül: mindkettő az élő igével való kapcsolatból fakad, vagyis Jézus jelenlétéből, aki ma is ezt ismétli a tömegeknek:
„Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”
Ha befogadjuk és éljük Isten igéjét, az teljes szemléletváltáshoz, megtéréshez vezet. Az ige Krisztus érzésvilágát ülteti át a szívbe, így európaiak, ázsiaiak, ausztráliaiak, amerikaiak, afrikaiak, mindenki az Ő érzéseivel tud szembenézni a körülményekkel magánéletében és a környezetében is.

De mi az oka annak, hogy az evangélium csodát tesz, mély megtérést eredményez és új, ragyogó hitet ajándékoz? A titok abban a misztériumban rejlik, melyet Jézus szavai hordoznak. Mert nem egyszerű buzdítások, javaslatok, útmutatások, irányelvek, rendeletek vagy parancsok ezek. Jézus saját maga van jelen az igéjében, beszél, szól hozzánk. Szavai Ő maga, Jézus maga.
Igéjében tehát vele találkozunk. Ha szívünkbe fogadjuk szavát úgy, ahogy akarja (vagyis készek vagyunk életre is váltani), akkor egy vagyunk vele, megszületik vagy növekszik bennünk. Ezért mindnyájan tudunk válaszolni, sőt mindnyájunknak válaszolnia is kell Jézus sürgető és sokat követelő meghívására.
„Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”
Előfordulhat, hogy valaki túl magasztosnak és nehéznek tartja az evangélium igéit, és úgy véli, hogy azok túlságosan távol állnak az emberek életmódjától és a közfelfogástól, ezért az a kísértése támad, hogy szívét bezárja előttük és elbátortalanodjék. De ez csak akkor történik meg, ha azt gondolja, hogy egyedül kell elmozdítania hitetlensége hegyét. Ehelyett elég lenne azon fáradoznia, hogy az evangéliumnak legalább egy igéjét életre váltsa, hogy váratlan segítséget, egyedülálló erőt találjon, amely lámpás lesz lépései előtt (vö. Zsolt 119,105). Az ige ugyanis, mivel Isten egyik jelenléte, szabaddá tesz, megtisztít, megtérít, vigaszt és örömöt nyújt, bölcsességet ajándékoz, ha belőle merítünk.
„Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”
Hányszor lehet fény számunkra ez az ige egy nap folyamán! Amikor beleütközünk saját gyengeségeinkbe vagy a másokéba; amikor úgy tűnik, hogy lehetetlenség, sőt képtelenség Jézust követni; amikor a nehézségek azt sugallnák, hogy adjuk fel, ettől az igétől úgy érezzük, mintha szárnyakat kapnánk, mintha friss levegőhöz jutnánk, és erőteljes ösztönzést érzünk az újrakezdésre.

Elég egy kicsiny, gyors fordulat, hogy kilépve énünk zárt világából kinyíljunk Isten felé, és megtapasztaljunk egy másik életet: az igazit.
Ha aztán meg tudjuk osztani ezt a tapasztalatunkat egy barátunkkal, aki szintén az evangéliumot tette élete alaptörvényévé, akkor látni fogjuk, hogy körülöttünk megszületik vagy kivirágzik a keresztény közösség.
Mert Isten megélt és tovább adott igéje erre a csodára is képes: látható közösséget hív életre, amely Krisztusról tanúskodva a társadalom kovásza és sója lesz a föld minden pontján.
Chiara Lubich
Az Élet igéje, 1997. február. Megjelent: Új Város 1997/2