hétfő

MISSZIÓS KERESZTÚT

BEVEZETÉS


Az Egyház missziós küldetése a történelem századain át folytatja és bontakoztatja ki Krisztus küldetését -- akit az Atya azért küldött, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek

... az Egyháznak is ugyanazon az úton kell járnia, amelyen Ő járt: a szegénység, az engedelmesség, a szolgálat és az önfeláldozás útján egészen a halálig, melyet föltámadásával legyőzött. Ezért voltak telve reménnyel az apostolok, akik sok megpróbáltatásban és szenvedésben kiegészítették azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének, az Egyháznak javára. Ugyanígy gyakran lett magvetés a keresztények vére is (AG).

„Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára” (Kol 1,24).

Missziós keresztúti elmélkedésünkkel kísérjük végig mi is -mai misszionáriusok-, a mi Urunkat, Jézus Krisztust a fájdalmak útján. „Vezessen minket missziós tevékenységünkben Szűz Mária, az Új Evangelizáció Csillaga, aki a világnak ajándékozta Krisztust, a népek világosságát” (MÜ).

Mindenki misszionárius! (Boldog Paolo Manna)


I. Pilátus halálra ítéli Jézust


„Íme, az ember!”(Jn 19,5)
„Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak” (Jn 15, 20).

A zsinati Atyák a római pápával együtt, átérezve súlyos kötelezettségüket, hogy Isten országát mindenhol elterjesszék, nagy szeretettel köszöntik az evangélium minden hirdetőjét, különösen azokat, akik Krisztus nevéért üldözést szenvednek, s így az ő társai lettek a szenvedésben (A G).

Az Egyház ugyanazt az utat járja, mint Krisztus, és ugyanúgy elszenvedi a sorsát, mert követi a keresztutat, és az Atya iránti gyermeki engedelmességben tanúvá és útitárssá válik az emberiség számára. A misszionáriusok pedig Krisztusért mindent elhagynak annak érdekében, hogy a hitet és Krisztus szeretetét elvigyék az embereknek, és segítsenek a testben és lélekben szenvedő embereken (MÜ).

Áldd meg Urunk azokat a papokat, akiknek szent hitükért elítélés és üldözés az osztályrészük. Adj nekik erőt és kitartást a szenvedésben! (LSzT)

Örök Atya!
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!


II. Jézus vállára veszi a keresztet


„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem” (Mt 16,24).
Jézus Krisztus értünk, bűnösökért vállalva a halált, példájával tanítja, hogy a keresztet is hordozni kell, amelyet a test és a világ, a békét és az igazságosságot keresők vállára tesz (GS).

Akiben missziós lelkület van, azt átjárja Krisztusnak a lelkek iránti lángoló szeretete, és Krisztus módján szereti az Egyházat. A misszionárius a szeretet embere, hogy minden testvérének hirdethesse: Isten szereti, és ő is viszontszeretheti Őt. Szeretetét mindenki iránt azzal kell tanúsítania, hogy hajlandó feláldozni életét is felebarátaiért (RM).

Örök Atya!
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!


III. Jézus először esik el a kereszttel


„Ő pedig keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Koponyahelyre, amit héberül Golgotának neveznek” (Jn 19,17).
A hívő ember kitágítja szeretetének határait, imádkozik a missziókért és a missziós hivatásokért. A misszionárius Isten szeretetének jele a világban, annak a szeretetnek, amely senkit sem rekeszt ki és senkit sem részesít előnyben; "egyetemes testvér" ő, aki magáévá teszi … minden nép és minden ember, főleg a kicsinyek és szegények gondját (RM).

Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas veszteség, nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért. Isten örök Gondviselése kezdettől fogva kigondolta, hogy ezt a keresztet saját Szívéből értékes ajándékként neked adja (SzF).

Örök Atya!
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

IV. Jézus szent Anyjával találkozik


„Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38).
Szentséges Szűz Mária, általad, a Te igened által kellett évezredek reményének megvalósulnia, belépnie ebbe a világba és a világ történelmébe. Meghajoltál e feladat nagysága előtt, és igent mondtál. Az agg Simeon a kardról beszélt, mely át fogja járni a szívedet (Lk 2,35). Átélted az ellenségeskedés és az elutasítás egyre növekvő hatalmát, mely Jézus körül egyre szorosabbra zárult egészen a kereszt órájáig… Hallottad a szót: „Asszony, íme a te Fiad” (Jn 19,27). A keresztről új küldetést kaptál (SP).

A kereszt alatt Mária valóban minden hívő ember anyja lett. Őhozzá jönnek az emberek minden korban és minden földrészről nyomorúságukban és reményükben, örömeikben és szenvedéseikben, magányosan és közösségben, és mindig megtapasztalják az ő jóságának ajándékát, szeretetét, melyet Mária a szívéből oszt szét (DC).

Az a küldetésem, hogy másokat megtanítsak arra, hogyan szeressék Istent... (LSzT).

Örök Atya!
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!


V. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni

„Miközben kifelé mentek, találtak egy cirenei embert, név szerint Simont. Ezt kényszerítették, hogy vigye a keresztjét” (Mt 27, 32).
Amit a kereszten meghalt Jézus hozott, az valami egészen más volt: találkozás az uralkodók Urával, találkozás az élő Istennel, s így találkozás egy olyan reménnyel, amely erősebb volt, mint a rabszolgaság szenvedése (SP) „Hiszen talán épp azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s mindenkorra visszakapjad, de már nem mint szolgát, hanem mint többet, mint szeretett testvért” (Fil, 10–16).

Jézus Krisztus értünk szenvedvén nemcsak példát adott nekünk, hogy kövessük őt, hanem utat is nyitott, amelyen ha járunk, az élet és a halál megszentelődik és új értelmet nyer (GS).

Napjainkban is vannak Cirenei Simonok, akik segítenek minket a keresztet hordozni. Számtalan olyan férfi és nő él a világon, Afrikában és Ázsiában is, akik ragaszkodnak Krisztushoz, akik etikai értékek szerint élnek és megnyílnak az Evangéliumnak (MÜ).

„Lelkeket… lelkeket adj nekem, Uram!” (XF)

Örök Atya!
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!


VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak


„Uram, a te arcodat akarom keresni. Ne rejtsd el előlem arcodat” (Zsolt 27,8-9).


 

Bár Veronika nem található az evangéliumokban, lehet, hogy a név azt fejezi ki, amit ez az asszony tett: a hagyomány szerint egy kendővel letörölte Jézus arcáról az izzadságot és a vért (MÜ) – és ezzel Krisztus „igaz képmását” kapta viszonzásul.

A keresztény szeretet valójában mindenkire kiterjed, származásra, társadalmi helyzetre és vallásra való tekintet nélkül;  … együtt szenvedi velük a halál gyötrelmeit (AG).

A gyakorlati cselekvés túlságosan kevés, ha nem válik benne érezhetővé az ember iránti szeretet, mely a Krisztussal való találkozásból táplálkozik. A másik ember szükségében és szenvedésében való személyes, benső részvétel önmagam odaadásává válik (DC).

Terjesszétek ki szeretet-szolgálatotokat az egész világra, úgy, ahogyan Krisztust szeretitek, hiszen Krisztus tagjai mindenütt jelen vannak a világban” (SzÁ).

Örök Atya!
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!


VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel


„Isten ráhelyezte valamennyiünk bűnét” (Iz 53,6).A misszionáriusok lelkisége arra irányul: "A gyöngék között gyönge lettem ... mindenkinek mindene lettem, hogy másokat üdvözíthessek. Mindezt az Evangéliumért teszem" (1Kor 9,22-23).

A misszionárius "küldött" voltánál fogva megtapasztalja Krisztus bátorító jelenlétét, aki elkíséri életének minden pillanatában: "Ne félj..., mert én veled vagyok" (ApCsel 18,9-10), és őt várja minden ember a szívében (RM).

Íme, keresztedet a pogányok lábbal tiporják. Hol van a te dicsőséged? Amikor ezeket látom, szerelmed tüzében még inkább kívánom, hogy tépjenek darabokra, hogy szereteted tanújaként meghaljak. Uram, mutasd meg nekem a te hatalmadat! Jöjj segítségemre és ments meg, hogy gyöngeségemben a te erőd minden nép előtt megnyilvánuljon és megdicsőüljön (LBT).

Örök Atya!
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!


VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat


„Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok! Magatokat és gyermekeiteket sirassátok!” (Lk 23, 28)
Megszámlálhatatlanul sok ember vár még Krisztusra. Nem pihenhetünk nyugodtan, ha az ugyancsak Krisztus vérén megváltott sok százezer testvérünkre és nővérünkre gondolunk, akik úgy élnek, hogy mit sem tudnak Isten szeretetéről. Minden egyes hívőnek és az egész Egyháznak elsődleges gondja legyen a missziók ügye, valamint az emberek örök sorsa, mert ez felel meg Isten irgalmas és rejtett szándékának (RM).

Nevelők, a ti dolgotok az, hogy már gyermekkorban felkeltsétek a szegénység sújtotta népek iránti szeretetet (PP).

Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy azok is, akik élnek, ne önmagukért éljenek, hanem azért, aki mindenkiért meghalt (2Kor 5,15). Krisztus mindenkiért meghalt. Érte élni azt jelenti: engedjük, hogy részesítsen a maga „másokért való” életében (SP).

A „másokért való életről”: … zavart keltőket rendre utasítani, kislelkűeket vigasztalni, gyengéket pártfogásba venni, ellenfelekkel szembeszállni, cselszövőktől óvakodni, tudatlanokat tanítani, hanyagokat serkenteni, erőszakosokat visszafogni, öntelteket helyretenni, kedvetleneket biztatni, vitatkozókat megbékíteni, szegényeken segíteni, elnyomottakat kiszabadítani, jókat dicsérni, rosszakat elviselni és (jaj!) mindenkit szeretni” (SzÁ).

Örök Atya!
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!


IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt


„Üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk” (2Kor 4,9).Az ártatlan Bárány, önként ontva vérét, életet szerzett nekünk, Isten benne szerzett kiengesztelést önmagával és az embereknek egymás között, s kiragadott minket az ördög és a bűn szolgaságából, így mindegyikünk elmondhatja az apostollal: Isten Fia "szeretett engem, és önmagát adta értem"·(Gal 2,20). Értünk szenvedvén nemcsak példát adott nekünk, hogy kövessük őt, hanem utat is nyitott, melyen ha járunk, az élet és a halál megszentelődik és új értelmet nyer (GS).

„Mindaz való igaz, amit a szenvedésről írtam. Nem bánom, hogy a szeretet áldozatává lettem!" Utolsó óráján is Jézus akaratára hagyatkozott, és egy szemernyivel sem akart kevesebbet szenvedni, mint ameddig Mestere óhajtotta (LSzT).

Örök Atya!
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!


X. Jézust megfosztják ruháitól


„Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek” (Jn 19,24).
Jó lesz, ha sietünk! Túl sok embert igáz le a szenvedés; mert egyre nő a távolság, amely elválasztja az embereket. Drámai kiáltás száll a bőségben élő népek felé, az éhező népeké. Az egyház elborzad e szorongó hang hallatán, és arra szólít fel mindenkit, ha van benne szeretet, nyissa fel fülét testvére segélykiáltására! Nagy szükség van legalább arra, hogy megtudják a gazdagok, a szegények ott állnak ajtajuk előtt, és szemükkel falják lakomájuk maradékát. Akit az igaz szeretet vezet, mindenkinél nagyobb biztonsággal bukkan rá a nyomorúság gyökereire (PP).

A misszió ugyanezt az utat járja, végcélja a kereszt lábánál van. A misszionáriustól azt kívánják, hogy "mondjon le önmagáról és mindenről, amit eddig birtokolt, hogy mindenkinek mindene lehessen": a szegénységben, ami az Evangélium számára teszi szabaddá … és válik azzá, hogy testvére lehessen azoknak, akikhez küldik, hogy elhozza nekik az üdvözítő Krisztust (RM).

Mindmáig éhezünk és szomjazunk, nincs ruhánk, és verést szenvedünk” (1Kor 4,11).

Tégy méltóvá minket, Urunk, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat az embertársainkat, akik szegényen és éhezve élnek és halnak. Add meg nekik ma a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, s a mi megértő szeretetünk által adj nekik békét és örömöt (SZM).


Örök Atya!
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!


XI. Jézust a keresztre szegezik


„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk 23, 46).
Bűneink hajtották az Úr Krisztust a kereszthalálba; kétségtelenül, akik bűnökben fetrengenek - amennyiben rajtuk áll - önmagukban újra megfeszítik Isten Fiát, és csúfot űznek belőle (KEK).

Nem a démonok feszítették keresztre Őt, hanem te feszítetted meg, velük együtt, és újra mindig megfeszíted, amikor örömödet leled a víciumokban és a bűnökben (ASzF).

Ő, minden ember Megváltója a halált vállalva feláldozta magát mindenkiért. "Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért" (Jn 15, 13). Apostolainak pedig megparancsolta, hogy minden nemzetnek hirdessék az evangéliumi üzenetet, annak érdekében, hogy az emberi nem Isten családja legyen, melyben a törvény teljességének, a szeretetnek kell lennie (GS).


Örök Atya!
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!


XII. Jézus meghal a kereszten


„Beteljesedett!  És fejét lehajtva kilehelte lelkét” (Jn 19,30).Krisztus szeretete nem ismer kivételt. Állítja, hogy "életét adja, váltságul sokakért" (Mt 20,28). Ez az utóbbi kijelentés nem leszűkítő értelmű: az emberiség egészét állítja szembe a Megváltó egyetlen személyével, aki odaadja magát, hogy megmentse azt. Az Egyház az Apostolok nyomán tanítja, hogy Krisztus kivétel nélkül minden emberért halt meg: Nincs, nem volt és nem lesz olyan ember, akiért Krisztus ne szenvedett volna” (KEK).

Jézus azt mondta: „Ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok” (Jn 12,32). Az Úr mindenekelőtt azt várja tőlünk égő vággyal, hogy befogadjuk szeretetét, és hagyjuk, hogy magához vonzzon. Nem elég azonban csupán elfogadni szeretetét. Viszonoznunk is kell azt, és aztán elköteleznünk magunkat, hogy továbbadjuk másoknak: Krisztus „magához vonz”, mert egyesülni akar velem, hogy megtanuljam szeretni testvéreimet az ő szeretetével (MÜ).


Örök Atya!
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!


XIII. Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas anyja ölébe fektetik


„Ó, ti mindnyájan, akik az úton jártok, tekintsetek ide, és lássátok: van-e hasonló az én fájdalmamhoz, a fájdalomhoz, amely most ért engem“ (Siralm 1, 12).Szentséges Szűz Mária! A keresztnél új módon lettél anya: mindazok anyja, akik hisznek a te Fiadnak és követni akarják őt. A fájdalom kardja átjárta a szívedet. Meghalt a remény? A világ végleg fényesség nélkül maradt? Céltalan lett az élet? Abban az órában minden bizonnyal újra hallottad bensődben az angyal szavát, mellyel ő az ígéret pillanatában félelmedre válaszolt: „Ne félj, Mária!” (Lk 1,30) A Golgota éjszakájában a szívedben újra hallottad a szót. „Ne félj, Mária!” A názáreti órában az angyal ezt is mondta neked: „Országának nem lesz vége” (Lk 1,33). Vége lett, mielőtt elkezdődött volna? Nem, a kereszt alatt Jézus szavára a hívők anyja lettél. Ez a hit, mely a nagypéntek sötétségében is a remény bizonysága volt (SP).

Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, mi Anyánk, taníts minket veled együtt hinni, remélni és szeretni. Mutasd meg nekünk az Ő országába vezető utat. Tengernek csillaga, fényeskedjél nekünk és vezess minket az utunkon! (SP)


Örök Atya!
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!


XIV. Jézus holttestét sírba teszik


„Mikor beesteledett, jött egy Arimateából való gazdag ember, József, és Jézus testét begöngyölte tiszta gyolcsvászonba, és betette saját, új sírboltjába, amelyet sziklába vágott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített” (vö. Mt 27, 57-60).„Ha felszállnék az égig, ott vagy. Ha az alvilágban tanyáznék, ott is jelen vagy. (Zsolt 139, 8–12)  ” Ha azt mondanám: Borítson el a sötétség […], neked maga a sötétség sem homályos, s az éj világos neked, mint a nappal” (Zsolt 139, 11-12).

Krisztus alászállt a „poklokra”, ezért ott van azokkal, akiket oda taszítottak, velük van és a sötétséget fényességgé változtatja. A kínzás és a szenvedés félelmetes és olykor elviselhetetlen. De a remény csillaga fölkelt – a szív horgonya egészen Isten trónusáig ér. Nem a rossz győz az emberben, hanem a világosság: a szenvedés – mely ugyan szenvedés marad – mindezek ellenére dicsőítő énekké válik (LBT).

Jézus szeretetét befogadva megtanuljuk továbbadni magunk körül minden gesztusunkkal és tettünkkel. Annak szemlélése, „akit keresztülszúrtak”, arra késztet bennünket, hogy megnyissuk szívünket mások előtt, … és enyhítsük sokak drámai elhagyatottságát és magányát (MÜ).


Örök Atya! Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!


BEFEJEZÉS


A harmadik évezred küszöbén arra hivatott az Egyház, hogy mélyebben megélje Krisztus misztériumát és hálával telve működjék közre az üdvösség művében.

Isten szereti az embereket! Ez az a legegyszerűbb és megrendítő hír, amellyel az Egyház adós az embereknek; íme, ez az, amit a hívők életükkel és szavukkal fennhangon hirdethetnek és kell hirdetniük: Isten szeret téged! Krisztus miattad jött! Krisztus számodra is "út, igazság és élet" (Jn 14, 6). Ez az új evangelizáció. „Ne nyugtalankodjék szívetek és ne csüggedjetek!” (Jn 14, 27) „Bízzatok, én legyőztem a világot!” (Jn 16, 33)

Látom már egy új missziós korszak derengését, amely fényes nappallá lesz és bővelkedik gyümölcsökben, ha minden keresztény, különösen a misszionáriusok és a fiatal egyházak, nagylelkűen és szentül válaszolnak korunk felhívására és kihívásaira. Tárjátok ki kapuitokat Krisztusnak! (RM)

Újuljon meg az egyház evangelizáló munkája az új század küszöbén, a harmadik évezred vigíliáján. Ezt a kívánságunkat a boldogságos Szűz Mária, a szeplőtelen Szűz kezébe és szívébe helyezzük (EN).

Az Ige világossága, és a kegyelem Lelke elől hátráljon meg a bűn sötétsége és a hitetlenség éjszakája, és éljen Jézus Szíve az emberek szívében (AJ).

„Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet …
és íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!”(Mt 28, 19-20)

Keresztúti idézetek forrásai

Keresztúti elmélkedésünkben az alábbi helyekről idézünk:

AG

Ad gentes, II. Vatikáni Zsinat dekrétuma

AJ

Szent Arnold Janssen

ASzF

Assisi Szent Ferenc

CV

XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate kezdetű enciklika

DC

XVI. Benedek pápa: Deus caritas est kezdetű enciklika

EN

VI. Pál pápa: Evangelii Nuntiandi apostoli buzdítás

Fr. PM

Fr. Boldog Paolo Manna, a Missziós Unió alapítója

GS

Gaudium et Spes, a II. Vatikáni Zsinat konstitúciója

KEK

A Katolikus Egyház Katekizmusa

LBT

Le-Bao-Thin Pál vietnami vértanú

LSzT

Lisieux-i Szent Teréz

II. János Pál és XVI. Benedek pápák missziós üzeneteiből

PP

VI. Pál pápa: Populorum progressio kezdetű enciklika

RM

II. János Pál pápa: Redemptoris missio kezdetű enciklika

SP

XVI. Benedek pápa: Spe salvi kezdetű enciklika

SzÁ

Szent Ágoston

SzF

Szalézi Szent Ferenc

SZM

A Szeretet Misszionáriusainak napi imája

XF

Xavéri Szent Ferenc

http://www.papaimisszio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=397&Itemid=152

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése