péntek

2009.­május ­1.­Első­pénteken­ délután ­3­órakor,­a­ kegyelem ­órájában itthon­ a­ keresztutat­ imádkoztam.­Ekkor­ az­ Úr­ Jézus­ ezeket­ az elmélkedéseket­ mondta­ a­ lelkemben:

I.­állomás:­Jézust­ halálra­ ítélik
„Halálra­ ítéltek­ Engem­ a­ ti­ bűneitekért.­ Nemsokára­ titeket­ is halálra­ ítélnek,­ mert­ az­ Én­ követőim­ vagytok.”

II.­állomás:­Jézus­ magára­ veszi­ a­ keresztet
„Magamra­ vettem­ értetek­ a­ keresztet.­Ti­ is­ magatokra­ veszitek mások ­terhét­–­Énértem.”

III.­állomás:­Jézus­ először­ esik­ el­ a­ kereszttel
„Első­ esésem­ azért­ volt,­hogy­ titeket­ felsegítselek.­Ti­ is­ segítsétek­ fel­ mindazokat­ a­ bűnből,­akiket­ elétek­ hozok.”

IV.­állomás:­Jézus­ találkozik­ Édesanyjával
„Édesanyám­ megvigasztalt­ Engem.­ Nektek­ adtam­ Őt,­ hogy titeket­ is­ megvigasztaljon.”

V.­ állomás:­ Cirenei­ Simont­ kényszerítik,­ hogy­ segítsen­ a keresztet­ vinni
„Amikor­ már­ teljesen­ kimerültem,­ Cirenei­ Simon­ segített­ vinni a­ keresztet.­Mellétek­ is­ adok­ segítőket,­ hogy­ beteljesítsétek örök­ tervemet.”

VI.­állomás:­Veronika­ kendőjét­ nyújtja­ Jézusnak
„Veronika­ mély­ részvéttel­ volt­ Irántam.­Ti­ is­ legyetek­ részvéttel­ bajba­ jutott,­ szükséget­ szenvedő­ felebarátaitok­ iránt.­ Engem lássatok­ mindegyikben!”

VII.­állomás:­Jézus­ másodszor­ esik­ el­ a­ kereszttel
„Amikor­ másodszor­ estem­ el­ a­ kereszttel,­ ezt­ a­ megátalkodott bűnösökért­ tettem.­ Engeszteljetek­ értük,­ hogy­ felkelvén­ gyengeségükből,­ megerősödjenek­ a­ hitben,­ és­ életszentségre­ jussanak!”

VIII.­állomás:­ Jézus­ találkozik­ a­ síró­ asszonyokkal
„Az­ asszonyok­ Engem­ sirattak,­ miközben­ Én­ az­ ő­ bűneik­ miatt szenvedtem.­ Ne­ kövessetek­ el­ bűnt,­ mert­ Én­ misztikusan­ a világ­ végéig­ szenvedek­ minden­ bűn­ miatt.”

IX.­állomás:­Jézus­ harmadszor­ esik­ el­ a­ kereszt­ súlya­ alatt
„Harmadik­ elesésem­ a­ vesztükbe,­ a­ kárhozatba­ induló­ lelkekért volt.­ Ha­ ilyeneket­ láttok­–­sajnos­ sok­ van­–,­ teljes­ szívetekből imádkozzatok­ értük,­ és­ ajánljátok­ fel­ magatokat­ engesztelő áldozatul.­ Ezzel­ sok­ lelket­ mentetek­ meg­ az­ örök­ kárhozattól.”­

X.­állomás:­Jézust­ megfosztják­ ruháitól
„Levetkőztettek,­ hogy­ ezzel­ is­ megalázzanak.­Ti­ öltöztessetek fel­ azáltal,­ hogy­ szemérmesen­ öltözködtök,­ és­ megtartjátok­ a szent­ tisztaságot!”

XI.­állomás:­Jézust­ keresztre­ szögezik
„A­ keresztre­ szögeztek­ Engem­ a­ ti­ üdvösségetekért.­ Csak­ úgy tudjátok­ elnyerni­ az­ örök­ életet,­ ha­ teljes­ önmegtagadásban éltek,­ és­ hordozzátok­ Értem­ a­ keresztet.”

XII.­állomás:­Jézus­ meghal­ a­ kereszten
„Meghaltam­ értetek­ a­ kereszten.­Ti­ is­ haljatok­ meg­ a­ bűnnek, és­ akkor­ feltámadtok­ az­ örök­ életre.”

XIII.­állomás:­Jézust­ leveszik­ a­ keresztről
„Amikor­ levettek­ a­ keresztről,­ Szent­ Anyám­ fogadott­ az­ ölébe. Ti­ is­ fogadjatok­ Engem­ a­ szívetekbe­ minden­ szentáldozáskor olyan­ nagy­ szeretettel,­ ahogyan­ ezt­ Ő­ tette.­Kérjétek­ meg­ Őt, tanítson­ meg­ titeket­ Engem­ szeretni.­ Kérjétek­ el­ az­ Ő Szeplőtelen­ szeretettől­ lángoló­ Szívét!”

XIV.­állomás:­Jézust­ sírba­ helyezik
„Amikor­ sírba­ helyeztek,­ Szent­ Édesanyámat­ csak­ az­ tartotta életben,­ hogy­ hitte:­ harmadnapra­ feltámadok.­ Ti­ is,­ amikor nagy­ fájdalom­ nehezedik­ a­ szívetekre,­ higgyétek,­ hogy­ egyszer minden­ elmúlik,­ és­ a­ mennyben,­ örök­ boldogságban­ fogtok élni.”
(Mária Julianna lelki naplója VIII.kötet 155-157. old.-ig)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése