péntek

Életige 1997. február

Kivirágzik a keresztény közösség
"Tartsatok bûnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban."
(Mk 1,15)
Márk evangéliumában Jézus ezekkel a szavakkal adja hírül a világnak az üdvösség üzenetét: "Beteljesedett az idõ, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bûnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban."
Jézus eljövetelével kezdetét veszi egy új korszak, a kegyelem és az üdvösség korszaka. Elsõ szavaival arra hív, hogy befogadjuk ezt a nagy újdonságot, Isten országának valóságát, melyet elérhetõvé tesz mindenki számára, közel hoz minden emberhez.
S rögtön megjelöli az utat is: térjünk meg, és higgyünk az Evangéliumban; azaz gyökeresen változtassuk meg életünket, és Jézusban fogadjuk be azt az Igét, melyet Isten Általa mond ki minden kor minden emberének.
Ez a két dolog összetartozik: a megtérés és a hit nem léteznek egymás nélkül, de egyik is, másik is az élõ Igével való kapcsolatból, Jézus jelenlétébõl fakad, aki ma is ezt ismétli a tömegeknek:
"Tartsatok bûnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban."
Ha befogadjuk és éljük Isten Igéjét, az teljes mentalitásváltozáshoz (megtéréshez) vezet. Az Ige Krisztus érzéseit ülteti át a szívekbe, így mindenki - európaiak, ázsiaiak, ausztráliaiak, amerikaiak, afrikaiak - az Õ érzéseivel közelítenek a körülményekhez, az egyénekhez és a társadalomhoz egyaránt
De mi az oka annak, hogy az Evangélium csodát tesz, mély megtérést eredményez és új, ragyogó hitet ajándékoz? A titok abban a misztériumban rejlik, amit Jézus szavai magukban foglalnak. Ezek nem egyszerû buzdítások, javaslatok, útmutatások, irányelvek, rendeletek vagy parancsok. Jézus Igéjében maga Jézus van jelen, aki beszél, aki szól hozzánk. Szavai Õ maga, maga Jézus.
Igéjében tehát Vele találkozunk. Ha szívünkbe fogadjuk Szavát, úgy, ahogy Õ akarja (vagyis készek vagyunk életre váltani azt), akkor egy vagyunk Vele, s Õ megszületik vagy növekszik bennünk. Ezért mindannyiunknak lehetõsége van válaszolni, sõt válaszolnunk is kell Jézusnak erre a sürgetõ és sokat követelõ meghívására.
"Tartsatok bûnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban."
Elõfordulhat, hogy valaki túl nehéznek tartja az Evangélium igéit s úgy véli, hogy azok túlságosan távol állnak az emberek életmódjától és a közfelfogástól, ezért az a kísértése támad, hogy bezárja elõttük szívét és elbátortalanodjék.
De ez csak akkor történik meg, ha azt gondolja, hogy egyedül kell elmozdítania hitetlenségének hegyét. Ehelyett elég lenne azon fáradoznia, hogy megélje az Evangéliumnak legalább egy igéjét, melyben váratlan segítséget, egyedülálló erõt találna; mely lépései lámpása lehetne(vö.: Zsolt 118,105). Az Igébõl való táplálkozás ugyanis - mivel Isten egyik jelenléte - szabaddá tesz, megtisztít, megtérít, vigaszt és örömöt nyújt, bölcsességet ajándékoz.
"Tartsatok bûnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban."
A nap folyamán milyen sokszor lehet fény számunkra ez az Ige! Amikor beleütközünk saját gyengeségeinkbe vagy másokéba; amikor úgy tûnik, hogy lehetetlen és abszurd dolog követni Jézust; amikor a nehézségek azt sugallanák, hogy adjuk fel, ettõl az Igétõl szárnyakat kapunk; olyan, mintha friss levegõhöz jutnánk, és ösztönzést érzünk az újrakezdésre.
Elég egy kicsiny, gyors fordulat ahhoz, hogy kilépve énünk zárt világából kinyíljunk Isten felé, és megtapasztaljunk egy másik életet: az igazit.
Ha aztán meg tudjuk osztani ezt a tapasztalatunkat egy barátunkkal, aki szintén az Evangéliumot tette élete alaptörvényévé, akkor látni fogjuk, hogy körülöttünk megszületik vagy kivirágzik a keresztény közösség. Mert Isten megélt és tovább adott Igéje erre a csodára is képes: életre hív egy látható közösséget, mely tanúságot téve Krisztusról a föld minden pontján, a társadalom kovásza és sója lesz.
Chiara Lubich

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése