péntek

Mária Julianna által 2001/02-ben

2001. március 23.

Keresztút:

Jézus:
I. Ma is elítél Engem a világ, mert nem ismer, de nem is akarja igazán megismerni az igazságot.
 - Legalább ti szeressetek, s ti engeszteljetek szeretetből.

II. A világ minden bűnét vettem magamra - a kereszt így az engesztelés eszközévé vált.
 - Készséges lélekkel, türelemmel fogadjátok életetek különféle keresztjeit.

III. A kereszt szörnyű terhe a földre sújt le, de a szeretet és a belőle fakadó engedelmesség segít fölkelni.

IV. Édesanyámmal való találkozásom újabb erőt ad, de egyben szerető, fájdalmas Szíve szenvedése Nekem is fájdalmat okoz.
 - Vegyétek észre, hogy égi Édesanyátok veletek, mellettetek van jó és rossz sorsotokban, örömötökben, de főleg fájdalmaitokban.

V. Simon segítségét szívesen fogadtam, úgy, mint mindenkiét.
 - Akarjatok szeretettel segíteni másoknak, s ezzel Nekem is segítetek.

VI. Veronika segítőkész jóakarata jóleső vigasz volt Szívemnek, ezért jutalmaztam meg arcom képmásával őt.
 - A legkisebb jócselekedet is fel van jegyezve a mennyben, és örök értékű jutalmat kaptok egykor érte. Minél több jót tegyetek embertársaitokkal.

VII. A keresztet hordozva másodszer is elestem, de fölkeltem, hogy ti is mindig erőt merítsetek a bűnből való fölkeléshez.
 - A szeretet mindig új erőt ad az újrakezdéshez, a bűnből való fölkeléshez.

VIII. Ne miattam sírjatok, mert ha így tesznek a zöldellő fával, mi lesz a sorsa az elszáradtnak�?
 - Szükséges, hogy ne csupán saját bűneitek miatt engeszteljetek, hanem mások bűnei miatt is. S mindezt szeretetből tegyétek.

IX. Végső erőfeszítésemmel harmadszor is fölkelek.
 A szeretet és a szeretetből fakadó Isten iránti engedelmesség tesz képessé a végső állhatatosságra.

X. Isteni szentségem, tisztaságom számára különösen is fájdalmas volt, hogy megfosztottak ruháimtól.
 - Minden engesztelés lényege a szeretetből fakadó engedelmesség.

XI. A keresztre feszítésben teljesedett be az Atya iránti engedelmességem. Ez a végsőkig menő szeretetem megnyilvánulása.

XII. A halál az engedetlenségnek, a bűn elkövetésének a szomorú következménye, ezért csak az Atya iránti tökéletes engedelmesség engesztelhette ki Isten igazságosságát.

XIII. Édesanyám mindenben egészen egy lett Velem, így a fájdalomban, a szenvedésben is. Lelkileg ugyanazt szenvedte végig, mint Én.

XIV. A temetés, a gyász mindig fájdalommal jár, de könnyebb azt elviselni, ha a Húsvét hajnala, mint remény él az emberben.

2001. április 6. - Elsőpéntek

Szűzanya:
Drága engesztelő gyermekeim!
Jöjjetek velem, hogy együtt járjuk Jézus fájdalmas keresztútját és a ti saját keresztutatokat is.

I. Az igazságot kutatva ítéli el Pilátus az Igazságot. A Sátán a nagy Vakító, aki mindent elkövet azért, hogy az ember ne ismerje föl az Igazságot, mert elvakítja hamis fényével.
 - Keressétek és kövessétek az igazi fényt, a világosságot, az igazságot.

II. Isteni Szent Fiam keresztjét hordozva indul utolsó útjának.
 - Ha Isten követségében jártok, szükséges, hogy nap mint nap fölvegyétek mindennapi apró keresztjeiteket, s azt imádságos, engesztelő lélekkel, alázattal, türelemmel, szeretettel hordozzátok.

III. Az első eleséskor a szeretet ad erőt az újra kezdéshez, a tovább menetelhez.
 - Ha bűnbe estetek is, én, mint az Irgalom Édesanyja féltő szeretettel és anyai gondoskodással bőségesen árasztom rátok Szeretetlángomat, hogy általa a Sátán megvakulva tehetetlenné váljék, és így képesek legyetek fölkelni bűneitekből.

IV. Szent Fiamnak a velem való találkozása egyben öröm és fájdalom. Öröm, hogy tekintetünk találkozhat, szívünk új erőre kap, de a megkínzott test szenvedése nyomja rá e fájdalmas találkozásra a bélyegét.
 - Ha bánatban, örömben, jó vagy balsorsban hozzám fordultok, Szeplőtlen Szívemhez menekültök, akkor valóban meg fogjátok tapasztalni, hogy bevehetetlen sziklavár vagyok és mindig biztos menedéketek.

V. Simont kényszeríttették, hogy Jézusom keresztjét vigye.
 - Sokszor a körülmények, adottságok� kényszerítenek a kereszt hordozására, de ha engeditek, hogy Jézus Szent Szívének dobogása hasson rátok, akkor fokozatosan megtanuljátok készséges lélekkel hordozni keresztjeiteket. Meghívlak benneteket, hogy segítőtársaim legyetek a lelkek megmentésében.

VI. Veronika szeretet-szolgálatát készségesen fogadta Szent Fiam, sőt isteni képmásával ajándékozta meg őt.
 - Szeplőtelen Szívemhez vonzalak benneteket, hogy anyai szeretettel kialakítsam bennetek isteni Fiam képmását. Mindig legyetek készségesek a tapintatos szeretet-szolgálatra mások iránt, sőt ne csak azok iránt, akik titeket is szeretnek, hanem mindenkihez szeretettel viszonyuljatok!

VII. Jézus másodszori elesése biztatás mindenki számára, hogy lehetséges a fölállás, hogy szükséges az újrakezdés, a továbbhaladás.
 - Soha ne adjátok fel a küzdelmet, mindig van remény!

VIII. Ó, ha alázattal tudnátok megsiratni saját bűneiteket és másokét is. Ez az engesztelés lényege.

IX. A kegyelem fölsegíti a botladozót, de fontos, hogy akarjatok is fölkelni a bűnből és elhagyni rossz szokásaitokat.

X. Isten tervét és szent akaratát csúfolja meg az ember tisztátalan gondolataival, cselekedeteivel.
Isten saját testében kiengesztelte az erkölcstelenség bűneit, de követőket keres.

XI. Naponta kell keresztre feszítenetek önmagatokat, önző kívánságaitokkal együtt, hogy valóban Krisztus hiteles követői lehessetek.

XII. Az önmegtagadás, a lemondás, a böjt, mind-mind egy kis meghalás önmagatoknak, önző éneteknek.

XIII. Ha lemondotok önző énetekről Isten szent akaratáért, meg fogjátok tapasztalni, hogy anyai szeretettel veszlek ölembe benneteket is.

XIV. Isten akarata, hogy Krisztussal együtt eltemetkezzetek, hogy egykor majd feltámadásának dicsőségéből is részesülhessetek.


2001. április 13. - Nagypéntek

Szűzanya:
Gyermekeim!
Kövessétek isteni Szent Fiamat, Jézus Krisztust alázatos lélekkel, bűnbánattal teli szívvel.

I. Pilátus igazságtalan ítéletét szelíden, szó nélkül fogadja Jézus. - Benneteket is érnek alaptalan vádak, igazságtalan állítások. Ilyenkor ti kihez hasonlítotok: Pilátushoz vagy Jézushoz?

II. Jézus vállára veszi a keresztet, hogy beteljesítse az Atya akarata szerinti megváltói művet. - Ti mit kerestek és valósítotok meg életetekben: Isten szent akaratát vagy saját, oly sokszor önző akaratotokat?

III. Jézus először esik el a keresztúton. - Ti is sokszor botladozva járjátok az élet útját. Tekintsetek Jézusomra, s merítsetek erőt küzdelmeitekhez. Honnan merítetek erőt szenvedésetek elviseléséhez? Jézus irgalmas szeretetéből, vagy�?

IV. A velem való találkozás mindig új erő forrása. Vajon számotokra is erőforrás, és értékelitek-e azt?

V. Simon segítségét Jézus szívesen fogadta. - A jó szándékú segítség mindig jól jön, de különösen a szenvedés, a megpróbáltatás idején. Ti miként segítetek másoknak?

VI. Veronika szolgálatkészsége nagy szeretetéből fakadt. - Ti hogyan szolgáltok embertársaitoknak? Az Isten képmását látjátok-e a másik emberben?

VII. Megszokott hibáitokba újra meg újra visszaestek. Ugyanazokat a bűnöket, hibákat gyónjátok, mert nem könnyű az embernek önmagát faragni, nevelni. Azonban nem lehetetlen. Szilárd elhatározás, erő, akarat szükséges hozzá, s hogy mindezt a kegyelem járja át. Nap mint nap törekedjetek a jóra, akarjatok megjavulni. - Hogyan keltek föl, van-e újrakezdés életetekben? Akartok-e megújulni a szeretet Lelke által, Szeretetlángom által?

VIII. Ne a zöldellő fát sirassátok, hanem magatokat s gyermekeiteket! Imádkozzatok, engeszteljetek, vezekeljetek saját és embertársaitok bűnei miatt. Szívből fájlaljátok, és őszintén bánjátok meg, sirassátok meg bűneiteket. - Tartotok-e rendszeres lelkiismeretvizsgálatot, s legalább havonta szentgyónáshoz járultok-e, hogy a bűnbánat szentségében Krisztus Szent Vére tisztára mosson benneteket?

IX. Nap mint nap hetvenhétszer hibáztok, tévedtek, s megtapasztaljátok, hogy milyen nehéz az igazság útján haladni. A nehézség, probléma, szenvedés, betegség� idején bizalommal fordultok-e az irgalmas Istenhez? Ha bűnbánat társul a bizalomhoz, alázathoz, Jézus irgalma fölemel benneteket.

X. A szent Tisztaság lemeztelenítve áll, és szégyenkezik a bűnös embertömeg előtt. - Szentnek tartjátok-e mindazt, amit Isten szentnek alkotott és akar? A tisztaság, a becsületesség mindennél nagyobb kincs-e számotokra?

XI. Ha Isten kinyilatkoztat valamit, s az Egyház még vár, vagy vizsgálja, de nem nyilatkozik, akkor az szinte keresztre feszített állapot mindazoknak, akik hisznek abban az égi kinyilatkoztatásban. Sok fájdalom és könny jár együtt bármiféle keresztre feszítettséggel. - Minél nagyobb szeretettel, odaadással ajánljátok fel szenvedéseteket, az annál gyümölcsözőbbé válik. Él-e bennetek az odaadó szeretet, az engesztelő szeretet?

XII. Az Élet halála meghozta minden ember számára a Krisztusban megújult életet, hogy általa az örök élet részesei lehessetek. Valóban hittel valljátok a katolikus hit tanításait, igazságait? Valóban várjátok-e az örök életet, és aszerint igyekeztek-e alakítani gondolkodásmódotokat s egész földi életeteket?

XIII. A halál, az elválás, a temetés - szenvedés, gyötrelem és kín. Jézus Krisztus, az Isten egyszülött Fia is a szenvedés és a halál vállalása által váltotta meg az emberiséget a bűn halált okozó hatalmából. - Meglátjátok-e a halálban az örök élet kezdetét?

XIV. A temetés nem lehet az elfeledés kezdete. Ha pedig az volna, akkor nem volt igazi a szeretet.

2002. március 29. - Nagypéntek

Keresztút:

Jézus:
Szívem hő vágya, hogy együttérző szeretettel elkísérjetek keresztutamon. Lélekben egyesüljetek Szent Édesanyámmal és Velem, szenvedő Megváltótokkal.

I. A bűnösök halálra ítélnek Engem, az ártatlant. - Az igazságtalanság, a jogtalanság szótlan elviselése, felajánlása Isten előtt kedves áldozat és engesztelő értékű cselekedet.

II. Vállamon a kereszttel indulok a "Beteljesedés" felé, az Atya akaratának teljesítésére. - Keressétek és teljesítsétek az isteni akaratot, s így legyetek követőim!

III. A kereszt súlya lehúz a földre. - Irgalmas szeretetemmel fölemellek benneteket, s példát adtam nektek az újrakezdésre.

IV. Mint a Fájdalmak Embere találkoztam Szent Édesanyámmal, a Fájdalmas Anyával. Szerető, együttérző tekintetéből erő áradt. - Nektek adtam Őt, hogy benneteket is anyai szeretettel segítsen, és így gondoskodjon rólatok, gyermekeiről.

V. Simon hallgatag segítsége szívet melegítő cselekedet, s a lelkeket egyesítő tett. - A szeretet jócselekedete beszédesebb, mint akár egy szóáradat.

VI. Veronikát együttérző szeretete késztette vér-verítékes arcom megtörlésére. - A segítőkész testvéri szeretet mindig többet kap, mint amennyit adott.

VII. Az egész emberiség minden bűne nehezedett vállamra, s ez másodszor is földre sújtott. - Velem és Szent Édesanyámmal egyesüljetek lélekben, s így engeszteljetek bűneitekért, saját és embertársaitok vétkeiért.

VIII. Ne miattam sírjatok! - Szeretetből fakadjon engesztelésetek, és így tegyétek jóvá saját és embertársaitok vétkeit, mulasztásait. Így vigasztaljátok Szent Szívemet.

IX. Újra meg újra visszaestek ugyanazokba a bűnökbe. - Halálosan fáradtan, -amikor harmadszor is elestem - csak az Atya akaratát tartottam szemem előtt.

X. Ruháimtól is megfosztva nyújtottam engesztelést a testiség, az erkölcstelenség minden bűnéért. - Testben, lélekben legyetek tiszták, s így Velem egyesülve engeszteljetek.

XI. Keresztre feszítésemben minden bűnt magamra véve kiengeszteltem az Atya igazságosságát. - Önmegtagadás, lemondás által feszítsétek keresztre önző vágyaitokat s mindazt, ami eltávolítana benneteket Tőlem, a keresztre feszített Szeretettől.

XII. Csak a halál vezet át az új, a megújuló életbe. A halál egy kapu a földi élet és az örökkévalóság között.

XIII. Megváltó művem beteljesedett, Szent Édesanyám társmegváltói műve viszont folytatódik századokon, évezredeken keresztül. - Szeretetben egyesüljetek a Fájdalmas Anyával!

XIV. A halált, a temetést az elválás fájdalma teszi szomorúvá, szenvedéssel telivé. - A szeretet nem akar elválni attól, akit szeret.

XV. A feltámadás ad értelmet minden kínnak, szenvedésnek és fájdalomnak, s a halál sötétjét csakis a feltámadás fénye világítja be.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése