hétfő

Keresztút gyermekeknek

8. JÉZUS SÍRÓ ASSZONYOKKAL TALÁLKOZIK
Aki most az Úrra néz, kicsordul a könnye.
Ezért nem meglepő, hogy az asszonyok, akikkel találkozik, átérzik fájdalmát és részvétet éreznek iránta.
Mégis Jézus visszautasítja együttérzésüket: ne rajtam siránkozzatok, hanem a bűnökön, melyek mindenütt szenvedést okoznak.
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Nézzétek az Isten Bárányát, aki elveszi a világ bűneit.
R: Urunk, irgalmazz nekünk!
Imádság:
A világban lévő sokféle baj gyakran fölháborít és sírásra késztet bennünket. Mégis, Urunk, te nem akarsz hamis részvétet és felszínes együttérzést. Az senkin sem segít. Ajándékozz nekünk jóságos szívet és segítőkész kezeket, hogy kitörjünk a gonoszság köréből, jót tegyünk és szeretetet ajándékozzunk. Ámen.
-------------------
9. JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZT SÚLYA ALATT
A keresztút elveszi Jézus végső erejét is. Megtört és tehetetlen. Most Jézus szó szerint a porban fekszik! Mivel már nem képes felkelni, katonák jönnek, hogy ütlegeikkel magához térítsék.
Csak még egy lépést!... Aztán fenn van a Kálvárián.
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Jó annak, aki a gyengéknek és a szegényeknek gondját viseli.
R: A bajból az Úr megszabadítja.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, sokan törnek ránk olyanok, akik már képtelenek magukon segíteni. Hozzád hasonlóan a porban fekszenek. Jóllehet ismerjük bajukat, mégcsak ujjunkat sem nyújtjuk feléjük. Segíts, hogy ma ne kerüljük el a bajbajutottat és segítsünk rajta. Ámen.
-------------------
10. JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL
Akit halálra ítéltek, elvesztette életét és mindenét. Így tépik le a durva katonák az Úrról köntösét. És mialatt lemeztelenedik és szegénysége teljessé válik, az Atya dicsőséggel ruházza föl.
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Jézus így imádkozik: ,,Atyám, azt akarom, hogy mindazok, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok.
R: Hogy meglássák dicsőségemet, amelyet te adtál nekem, mivel a világ kezdete előtt szerettél engem.''
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, ha nem ügyelünk rá, oly könnyen megvetjük az embereket, eltékozoljuk a természet kincseit és bűneinkkel eljátsszuk szabadságunkat. Ajándékozz meg bennünket a jó tanács Lelkével, amely megmutatja a helyes irányt és segít életünket megváltoztatni. Ámen.
-------------------
11. JÉZUST KERESZTRE SZEGEZIK
Jézus a keresztre van szögezve.
Aki a béke útját járta és jót tett mindenkivel, azt keresztre feszítették: kezeit és lábait a fához szögezték. Arca már csupa fájdalom.
Jézust odaszögezték, azonban karjait szeretete szélesre tárja.
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Jézus azért jött, hogy az Atya akaratát tegye.
R: Atyám, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, gyakran minket is leszögez a gonosz: saját kívánságainkkal, vágyainkkal és gondjainkkal foglalkozunk csak. Irigységünk, szeszélyeink, rosszindulatunk, keményszívűségünk elzárja a testvéreink felé vezető utat. Tégy képessé Urunk, hogy szabadságodat, amely minden bilincstől meg akar szabadítani bennünket, befogadjuk. Ámen.
-------------------
12. JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN
A bűn iszonyatos műve beteljesedett. De nem a gonoszság győzött, hanem a szeretet!
A legnagyobb megalázottságában jut el Jézus a legmagasabbra: ,,Ha felemeltetem a földről, mindent magamhoz vonzok.'' Amikor Jézus a katonákra néz, a bűnös emberiségre tekint, pillantásában már benne van a kiengesztelődés Istennel. A kereszt alatt Máriában találjuk meg azt a szeretetet, amely Jézushoz vezet.
Jézus Atyjának ajánlja magát és meghal.
JÉZUS AZ ÚR - A MEGVÁLTÓ - A SZABADÍTÓ
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: A mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében dicsekedjünk!
R: Benne van üdvösségünk, föltámadásunk és életünk. Általa vagyunk megváltva és megszabadítva.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, szereteted és kereszthalálod által a gonosztól megszabadítottál minket és örök élettel ajándékoztál meg minket.
Hálásak vagyunk ezért neked!
Segíts nekünk szereteted művét itt a földön folytatni, hogy minket is az Atyának ajánlhass. Ámen.
-------------------
13. JÉZUS TESTÉT LEVESZIK A KERESZTRŐL ÉS ANYJA ÖLÉBE HELYEZIK
Mária nem hagyta el Jézust: szeretetével végigjárta vele fájdalmas útját a keserves befejezésig. Csak most, miután a borzalmas mű beteljesedett, veheti ismét karjaiba fiát a fájdalmas anya.
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Örüljetek, ha a szenvedés Jézussal összekapcsol benneteket.
R: Mert majd ujjongtok, ha eljön dicsőségében.
Imádság:
Szentséges szűz Mária, édesanyánk, mivel a szenvedésben oly szorosan Jézushoz kapcsolódtál, megérted az emberi fájdalmakat és nem hagysz magára senkit sem, aki szükség keresztjét hordozza. Ezért bizalommal kérünk: ,,Asszonyunk, szűz Mária, Istenek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján.'' Ámen.
-------------------
14. JÉZUST SÍRBA TESZIK
Hit nélkül kialszik minden remény az életben. Fellép a halálos dermedtség, hogy már csak a szeretet végső mozdulatára marad erő: Jézust a sírhoz cipelni.
Mégis Isten hatalmából ebben a halálban a feltámadás már valóság. Már csak idő kérdése!
JÉZUS LEGYŐZTE A HALÁLT! JÉZUS ÉL!
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Ha a búzamag nem hull a földbe és nem hal meg, egymaga marad.
R: De ha földbe hull és meghal, sok termést hoz.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Hiszünk benned és útmutatásod szerint keressük az életet. Részesíts bennünket feltámadásodban! Tégy bizonyossá abban, amit Pál apostol magáról mond: ,,Számomra Krisztus az élet és a halál nyereség!'' Ámen.
-------------------
Jézus feltámadása Isten válasza
a bűnökre, a szenvedésre és a halálra.
JÉZUS ÉL!
Az Oltáriszentségben jelen van közöttünk.
Urunk, Jézus Krisztus, szeretnénk irántunk való nagy szeretetedről megemlékezni és elgondolkodni.
Vasárnap hetente megemlékezünk feltámadásodról és ünnepélyesen mondjuk:
HALÁLODAT HIRDETJÜK, URUNK,
ÉS HITTEL VALLJUK FÖLTÁMADÁSODAT,
AMÍG EL NEM JÖSSZ.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése